Buletin informativ (Legea 544/2001)

publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul persoanei responsabile cu aplicarea Legii 544/2001, angajat al Primăriei comunei Nana, telefon 0242531531, la adresa de e-mail :  sau la adresa Primăriei comunei Nana, str. Marin Preda, nr.25, www.primarianana.ro.

Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

a)ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Nana :
– OUG nr.57/2019 – privind Codul Administrativ; 
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica;
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public;
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare;
– HCL nr.24 din 25.11.2014  – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Nana - https://www.primarianana.ro/index.php/31-organizare/90-regulament-de-organizare-si-functionare

 b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE

Organigrama institutiei
– aprobată prin  H.C.L. nr.49/2019 - https://www.primarianana.ro/index.php/31-organizare/91-organigrama

Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina instituţiei https://www.primarianana.ro

 PROGRAMUL DE FUNCTIONARE

Luni -Vineri : orele 08:30-16:30

 c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI COMUNEI CHIRNOGI SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

Conducerea Primariei comunei Nana:
Dl. Ing. Dobre Gheorghe – Primar;
Dl. Comanescu Marian – Viceprimar;
D-na Bucur Adriana Corina – Secretar;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
D-na Voinea Marilena Catalina – Bibliotecar.

d) COORDONATE DE CONTACT
Denumire: Primaria comunei Nana
Sediul: Comuna Nana,Judetul Calarasi, str. Marin Preda, nr.25
Telefon: 0242531531; 0242531906.
Fax : 0242531531.
E-mail:
Site : www.primarianana.ro

e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL
Bugetul propriu al comunei Nana şi situaţiile financiare centralizate ale comunei anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarea adresa:
- Bugetul local - https://www.primarianana.ro/index.php/35-buget-din-toate-sursele-de-venituri/19-bugetul-local

f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :
– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica - Programe si strategii -

g) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
https://www.primarianana.ro/index.php/34-solicitare-informatii-legislatie/99-documente-produse-gestionate-de-primarie

i) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE
În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001
https://www.primarianana.ro/index.php/34-solicitare-informatii-legislatie/114-modalitatea-de-contestare-a-deciziei-si-formularele-pentru-reclamatie-administrativa

 

Persoana responsabila cu aplicarea Legii 544/2001
Voinea Marilena Catalina

0
0
0
s2smodern
powered by social2s